Palvelut

Palvelumme perustuvat vankkaan käytäntöteoreettiseen osaamiseen. Käytännemuotoilua ja erilaisia, juuri sinun organisaatiollesi räätälöityjä, työpajoja apuna käyttäen autamme organisaatiotasi tunnistamaan omaa työtänne ohjaavia toimintatapoja ja muuttamaan niitä tarkoituksellisemmiksi.

Tarjoamme palveluja niin kulttuurin rakentamiseen, muutoksen johtamiseen, kuin ryhmädynamiikan kehittämiseen. Jokainen tuotteemme tähtää uudenlaiseen näkemiseen ja tekemiseen asiakasorganisaatiossa, siksi tulokset alkavat näkyä käytännön toiminnassa välittömästi. Pitkällä aikavälillä ne näkyvät lisäntyneenä työntekijätyytyväisyytenä, kustannussäästöinä, keskittymisenä liiketoiminnan kannalta mielekkäämpään toimintaan ja lopulta pysyvänä kilpailuetuna muun muassa työntekijämarkkinoilla. Organisaatiosi kulttuuri on vahvempi, sen työtavat joustavampia ja ihmiset onnellisempia.

Tuotteet räätälöidään aina erikseen juuri sinun organisaatiosi huomioon ottaen

Kaikki palvelutuotteemme räätälöidään tarkkaan asiakkaan tilannetta ja tarvetta vastaaviksi. Meillä asiakas ei koskaan ole passiivinen osapuoli vaan osallistuu aktiivisesti oman työnsä arviointiin ja kehittämiseen.

Ennen jokaista työpajaa tai koulutusta Seymourin konsultit suorittavat asiakkaalla tarvittavat kyselyt ja käytännearvioinnit. Projektin loputtua annamme asiakkaalle raportin kehityksestä, sekä ehdotuksen jatkotoimenpiteistä.

Esimerkkituotteita 

Kulttuuri

 

Yritykselle toteutettava yrityskulttuurin kartoitus, jonka pohjalta yritys voi joko itsenäisesti tai yhdessä Seymour Consultingin kanssa suunnitella toimenpiteitä yrityskulttuurin ja toimintatapojen kehittämiseksi. Yrityksen ymmärrys todellisesta yrityskulttuuristaan lisääntyy, jolloin sen on myös helpompi muuttaa sitä haluttuun suuntaan tai keskittyä tiettyjen osa-alueiden kehittämiseen.

Kartoitus toteutetaan yrityksestä ja sen tarpeista riippuen esimerkiksi etnografian ja haastatteluiden keinoin. Yritys saa havainnot kirjallisena raporttina. Yritys voi halutessaan täydentää kokonaisuutta Yrityskulttuurin kehityspolku -palvelulla.

Vähintään kuuden työpajan sarja on suunniteltu toteutettavaksi 10 – 15 hengen voimin. Työpajat suunnitellaan siten, että ensin osallistujat kykenevät tunnistamaan omaa toimintaansa ohjaavia käytänteitä ja organisaatiossa piileviä oletuksia työn tekemisestä. Polun loppupäässä toimintaa muutetaan yksilöllisten keihäänkärkiprojektien avulla. Vaikka työpajat suunnitellaan siten, että uudenlaisesta tekemisestä syntyy viraali ilmiö, voidaan työpajojen määrää tarvittaessa lisätä.

Tuote lisää refleksiivisyyttä omia työtapoja kohtaan, sekä rakentaa yksilön luottamusta omaan työyhteisöön ja päinvastoin. Kehityspolun aikana luodut uudet joustavammat ja tehokkaammat työtavat näkyvät muutoksena organisaatiokulttuurissa.

Joustavuus, luottamus ja vastuunkanto näkyvät säästöinä työvoimakuluissa ja rekrytoinnissa sekä mahdollistavat innovatiivisuuden omassa työssä.

Me Seymourissa vihaamme sanaa muutosvastarinta. Muutosvastarinnan takana on aina keskenään ristiriitaisia oletuksia olevasta ja oikeista toimintavoista. Koska muutoksella pyritään aina parempaan, sitkeinkin vastarannankiiski ansaitsee tulla rakentavaksi osaksi muutosta.

Muutosvastarintatyöpajat räätälöidään yksilöllisesti kunkin organisaation tarpeisiin. Palvelutuote sisältää tarpeen mukaan kipupisteiden kartoituksen, luentoja, sekä kehitystyöpajoja joiden avulla vanhat ja uudet toimintatavat saadaan pelaamaan yhteen.

Seymourin palvelun avulla vanhat ja uudet toimintamallit tuodaan yhteen niin, että jokainen voi kokea olevansa positiivisella tavalla mukana muutoksessa. Hyvin toteutettu muutostyö tuo yhteen muutokseen liittyviä erilaisia näkökantoja ja piileviä odotuksia. Vaikka työtavat muuttuvat, ymmärrys lisää kontrollin tunnetta muutoksen keskellä ja vähentää muutosvastarintaa, vastakkainasettelua sekä myyräntyötä.

Tiimi

Yhden päivän kestävän työpajan aikana yrityksen ydintiimi (3 – 12 henkilöä) pääsee tutustumaan käytänteen käsitteeseen omaa toimintaa ohjaavana voimana, sekä muun muassa teatterin keinoin kehittämään vaihtoehtoisia toimintamalleja organisaatioarjen haasteisiin.

Paitsi hauskaa yhdessä tekemistä, palvelu tarjoaa tiimille uusia työkaluja arvioida ja kehittää omaa toimintaansa. Tuote hyödyttää erityisesti esimiehiä, sekä jo valmiita tiimejä.

Tiimiyttämistä edistävä noin puolen päivän mittainen työpaja, jossa uudet ihmiset pääsevät tutustumaan toisiinsa uudella, yhteistyötä ja luottamusta rakentavalla tavalla. Sopii uudelle tiimille, tai useita tiimejä yhdistävän projektin alkuun. Esimerkkinä useamman organisaation yhteiset projektit, tuotekehitystiimit tai strategiatyötiimit. Työpajojen määrää on mahdollisuus lisätä tarpeen mukaan.

Toimintatavat

Koulutuksen aikana yrityksen ydintiimi (3-8 henkilöä) tutustuu käytänteen käsitteeseen ja oppii tunnistamaan omaa ja organisaation henkilöstön toimintaa ohjaavia käytänteitä. Työpajan tavoitteena on vahvistaa avainhenkilöiden kykyä kehittää organisaationsa toimintaa. Koulutus antaa tiimille uusia työkaluja oman toimintansa arvioimiseen ja kehittämiseen. Se on suunnattu erityisesti esimiehille, jotka voivat työpajan avulla kehittää oman tiiminsä käytänteitä tukemaan paremmin halutunlaista toimintaa. Metodit auttavat myös tiimiyttämisen ja yhteishengen parantamisessa.

Työpaja räätälöidään kullekin tiimille erikseen. Ennen työpajan järjestämistä Seymourin käytännemuotoilijat suorittavat yrityksessä kartoituksen osallistujien parissa.

Onko yrityksenne strategiatyö kuin suoraan Machiavellin päiväunista vai kuluuko kaikki aikasi turhissa kokouksissa? Seymourin Kriittisten käytänteiden kartoitus etsii organisaatiosi johtamisen kipupisteet, laatii niistä helposti lähestyttävän yhteenvedon, sekä listaa kehitysehdotuksia.

Kriittisten käytänteiden kartoitus luo lähtökohdat organisaation kehitystyölle. Tuote räätälöidään erikseen jokaisen organisaation koko, toiminnot ja muut erityispiirteet huomioon ottaen.

Yrityksen haluaman toiminnan, esimerkiksi strategiatyön, johtoryhmätyöskentelyn, palaverikäytäntöjen tai organisaatio mallin arviointi, kehittäminen ja mahdollinen kehitystyön fasilitointi.

Kehittämisen ja fasilitoinnin myötä yritys näkee omat omat vakiintuneet toimintatapansa uudessa valossa ja kykenee löytämään uusia, paremmin päämäärää palvelevia toimintatapoja vakiintuneiden ja mahdollisesti huonoiksi koettujen käytänteiden tilalle. Fasilitoinnin tavoitteena on luoda edellytykset innovatiiviselle ja avoimelle uudenlaiselle tekemiselle.