Etusivu

Seymour Consulting Oy on Suomen ensimmäinen käytännemuotoilutoimisto.

Käytänteellä tarkoitamme organisaatioille ominaisia työn tekemisen tapoja ja sitä, mitä tapahtuu ihmisten välillä.

Muotoilulla taas viittaamme näiden käytänteiden näkemiseen, suunnitteluun ja kehittämiseen yhdessä käytänteisiin osallisten kanssa.

Lyhyesti sanottuna, autamme organisaatioita näkemään ja suunnittelemaan toimintaansa ja työn tekemisen tapoja mm. organisaatiotutkimuksen, fasilitoidun dialogin ja työpajojen avulla. Kaikki palvelumme tähtäävät konkreettiseen muutokseen asiakasorganisaatiomme toimintatavoissa.

Palvelut

Palvelumme perustuvat vankkaan käytäntöteoreettiseen osaamiseen. Käytännemuotoilua ja erilaisia, juuri sinun organisaatiollesi räätälöityjä, työpajoja apuna käyttäen autamme organisaatiotasi tunnistamaan omaa työtänne ohjaavia toimintatapoja ja muuttamaan niitä tarkoituksellisemmiksi.

Tarjoamme palveluja niin kulttuurin rakentamiseen, muutoksen johtamiseen, kuin ryhmädynamiikan kehittämiseen. Jokainen tuotteemme tähtää uudenlaiseen näkemiseen ja tekemiseen asiakasorganisaatiossa, siksi tulokset alkavat näkyä käytännön toiminnassa välittömästi. Pitkällä aikavälillä ne näkyvät lisäntyneenä työntekijätyytyväisyytenä, kustannussäästöinä, keskittymisenä liiketoiminnan kannalta mielekkäämpään toimintaan ja lopulta pysyvänä kilpailuetuna muun muassa työntekijämarkkinoilla. Organisaatiosi kulttuuri on vahvempi, sen työtavat joustavampia ja ihmiset onnellisempia.

Tuotteet räätälöidään aina erikseen juuri sinun organisaatiosi huomioon ottaen

Kaikki palvelutuotteemme räätälöidään tarkkaan asiakkaan tilannetta ja tarvetta vastaaviksi. Meillä asiakas ei koskaan ole passiivinen osapuoli vaan osallistuu aktiivisesti oman työnsä arviointiin ja kehittämiseen.

Ennen jokaista työpajaa tai koulutusta Seymourin konsultit suorittavat asiakkaalla tarvittavat kyselyt ja käytännearvioinnit. Projektin loputtua annamme asiakkaalle raportin kehityksestä, sekä ehdotuksen jatkotoimenpiteistä.

Esimerkkituotteita 

Kulttuuri

 

Yritykselle toteutettava yrityskulttuurin kartoitus, jonka pohjalta yritys voi joko itsenäisesti tai yhdessä Seymour Consultingin kanssa suunnitella toimenpiteitä yrityskulttuurin ja toimintatapojen kehittämiseksi. Yrityksen ymmärrys todellisesta yrityskulttuuristaan lisääntyy, jolloin sen on myös helpompi muuttaa sitä haluttuun suuntaan tai keskittyä tiettyjen osa-alueiden kehittämiseen.

Kartoitus toteutetaan yrityksestä ja sen tarpeista riippuen esimerkiksi etnografian ja haastatteluiden keinoin. Yritys saa havainnot kirjallisena raporttina. Yritys voi halutessaan täydentää kokonaisuutta Yrityskulttuurin kehityspolku -palvelulla.

Vähintään kuuden työpajan sarja on suunniteltu toteutettavaksi 10 – 15 hengen voimin. Työpajat suunnitellaan siten, että ensin osallistujat kykenevät tunnistamaan omaa toimintaansa ohjaavia käytänteitä ja organisaatiossa piileviä oletuksia työn tekemisestä. Polun loppupäässä toimintaa muutetaan yksilöllisten keihäänkärkiprojektien avulla. Vaikka työpajat suunnitellaan siten, että uudenlaisesta tekemisestä syntyy viraali ilmiö, voidaan työpajojen määrää tarvittaessa lisätä.

Tuote lisää refleksiivisyyttä omia työtapoja kohtaan, sekä rakentaa yksilön luottamusta omaan työyhteisöön ja päinvastoin. Kehityspolun aikana luodut uudet joustavammat ja tehokkaammat työtavat näkyvät muutoksena organisaatiokulttuurissa.

Joustavuus, luottamus ja vastuunkanto näkyvät säästöinä työvoimakuluissa ja rekrytoinnissa sekä mahdollistavat innovatiivisuuden omassa työssä.

Me Seymourissa vihaamme sanaa muutosvastarinta. Muutosvastarinnan takana on aina keskenään ristiriitaisia oletuksia olevasta ja oikeista toimintavoista. Koska muutoksella pyritään aina parempaan, sitkeinkin vastarannankiiski ansaitsee tulla rakentavaksi osaksi muutosta.

Muutosvastarintatyöpajat räätälöidään yksilöllisesti kunkin organisaation tarpeisiin. Palvelutuote sisältää tarpeen mukaan kipupisteiden kartoituksen, luentoja, sekä kehitystyöpajoja joiden avulla vanhat ja uudet toimintatavat saadaan pelaamaan yhteen.

Seymourin palvelun avulla vanhat ja uudet toimintamallit tuodaan yhteen niin, että jokainen voi kokea olevansa positiivisella tavalla mukana muutoksessa. Hyvin toteutettu muutostyö tuo yhteen muutokseen liittyviä erilaisia näkökantoja ja piileviä odotuksia. Vaikka työtavat muuttuvat, ymmärrys lisää kontrollin tunnetta muutoksen keskellä ja vähentää muutosvastarintaa, vastakkainasettelua sekä myyräntyötä.

Tiimi

Yhden päivän kestävän työpajan aikana yrityksen ydintiimi (3 – 12 henkilöä) pääsee tutustumaan käytänteen käsitteeseen omaa toimintaa ohjaavana voimana, sekä muun muassa teatterin keinoin kehittämään vaihtoehtoisia toimintamalleja organisaatioarjen haasteisiin.

Paitsi hauskaa yhdessä tekemistä, palvelu tarjoaa tiimille uusia työkaluja arvioida ja kehittää omaa toimintaansa. Tuote hyödyttää erityisesti esimiehiä, sekä jo valmiita tiimejä.

Tiimiyttämistä edistävä noin puolen päivän mittainen työpaja, jossa uudet ihmiset pääsevät tutustumaan toisiinsa uudella, yhteistyötä ja luottamusta rakentavalla tavalla. Sopii uudelle tiimille, tai useita tiimejä yhdistävän projektin alkuun. Esimerkkinä useamman organisaation yhteiset projektit, tuotekehitystiimit tai strategiatyötiimit. Työpajojen määrää on mahdollisuus lisätä tarpeen mukaan.

Toimintatavat

Koulutuksen aikana yrityksen ydintiimi (3-8 henkilöä) tutustuu käytänteen käsitteeseen ja oppii tunnistamaan omaa ja organisaation henkilöstön toimintaa ohjaavia käytänteitä. Työpajan tavoitteena on vahvistaa avainhenkilöiden kykyä kehittää organisaationsa toimintaa. Koulutus antaa tiimille uusia työkaluja oman toimintansa arvioimiseen ja kehittämiseen. Se on suunnattu erityisesti esimiehille, jotka voivat työpajan avulla kehittää oman tiiminsä käytänteitä tukemaan paremmin halutunlaista toimintaa. Metodit auttavat myös tiimiyttämisen ja yhteishengen parantamisessa.

Työpaja räätälöidään kullekin tiimille erikseen. Ennen työpajan järjestämistä Seymourin käytännemuotoilijat suorittavat yrityksessä kartoituksen osallistujien parissa.

Onko yrityksenne strategiatyö kuin suoraan Machiavellin päiväunista vai kuluuko kaikki aikasi turhissa kokouksissa? Seymourin Kriittisten käytänteiden kartoitus etsii organisaatiosi johtamisen kipupisteet, laatii niistä helposti lähestyttävän yhteenvedon, sekä listaa kehitysehdotuksia.

Kriittisten käytänteiden kartoitus luo lähtökohdat organisaation kehitystyölle. Tuote räätälöidään erikseen jokaisen organisaation koko, toiminnot ja muut erityispiirteet huomioon ottaen.

Yrityksen haluaman toiminnan, esimerkiksi strategiatyön, johtoryhmätyöskentelyn, palaverikäytäntöjen tai organisaatio mallin arviointi, kehittäminen ja mahdollinen kehitystyön fasilitointi.

Kehittämisen ja fasilitoinnin myötä yritys näkee omat omat vakiintuneet toimintatapansa uudessa valossa ja kykenee löytämään uusia, paremmin päämäärää palvelevia toimintatapoja vakiintuneiden ja mahdollisesti huonoiksi koettujen käytänteiden tilalle. Fasilitoinnin tavoitteena on luoda edellytykset innovatiiviselle ja avoimelle uudenlaiselle tekemiselle.

Referenssit

Kehitä käytäntöjä, älä prosesseja – johdatus käytäntökehittämiseen 5.6.2018 @Ylen luova talo

Seymour Consulting järjestää yhdessä Ylen Ketterän Kiihdyttämön, Valtaamo Oy:n ja Projektivarikko Oy:n kanssa käytäntökehittämisen seminaarin 5.6.2018. Tilaisuus on kaikille avoin, mutta osallistujamäärä on rajallinen. Ilmoittaudu mukaan ja tule tutustumaan käytännemuotoiluun!

Kehitä käytäntöjä, älä prosesseja – Johdatus käytäntökehittämiseen

Tuesday, Jun 5, 2018, 9:00 AM

Yleisradio, Luova talo
Radiokuja 1 Helsinki, FI

37 Members Went

Miksi niin moni asia organisaatioissa tökkii, vaikka käytössä on lukemattomia kehittämistyökaluja ja -malleja? Voisimmeko tehdä jotain toisin? Käytäntökehittäminen on tutkimukseen perustuva kehittämisote, joka uudistaa organisaatioita tuoreella tavalla. Se tekee arjen työtä ohjaavia voimia näkyväksi ja tarjoaa työkaluja toiminnan kehittämiseen. Mis...

Check out this Meetup →

Viestintätoimisto Drum – Graafisen osaamisen kehittäminen

Viestintätoimisto Drumin toiveena oli ymmärtää paremmin graafikkotiiminsä osaamista sekä graafisen osaamisen kehityssuuntia ja -tarpeita. Yhdessä Seymourin kanssa toteutetun projektin avulla pyrittiin edellä mainitun lisäksi tukemaan yksilöiden työssäoppimista ja luomaan malleja oppimisen jatkuvalle kehittämiselle. 

Projektin alussa koko Drumin porukalle laadittiin kysely liittyen Drumin nykyiseen graafiseen osaamiseen ja tärkeiksi koettuihin kehityssuuntiin. Myöhemmin yksilöhaastatteluissa luotiin jokaiselle graafikolle yksilöllinen osaamis- ja kehitysprofiili. Samalla kartoitettiin sitä, missä määrin yrityksen osaamisen kehittäminen kohtasi yksilöiden omia tarpeiden ja intohimojen kanssa. Tarkoitus oli löytää matalan kynnyksen mahdollisuuksia työn kehittämiseen, työssäoppimiseen ja liiketoiminnan kannalta tulevaisuudessa kannattavan osaamisen kehittämiseen.

Kun rumpaleiden graafinen osaaminen ja tärkeiksi koetut kehityssuunnat oltiin yhdessä tehty näkyväksi, työpajassa valittiin keskeisimmiksi koetut kehityskohteet. Samalla päätettiin siitä, kuinka näitä alettaisiin käytännössä, konkreettisten kokeilujen avulla, viemään eteenpäin. Lopuksi varmistettiin, että uudenlaisille työnteon tavoille ja työssäoppimiselle on niiden yrityksen arjessa vaatima aika ja tila.

"Tämä projekti auttoi meitä hahmottamaan graafisen osaamisen tarpeitamme lyhyellä tähtäimellä että myös pidemmällä aikavälillä. Lopputuloksena oli konkreettinen kehityssuunnitelma, joka ulottui henkilötasolle asti. Seymourin Laura ja Pekka osallistivat koko toimiston mukaan ja pystyivät kuitenkin kiteyttämään olennaisen. Tämän jälkeen olemme taas hiukan fiksumpi viestintätoimisto."
Maija Tommila
Viestintätoimisto Drum

Rauma Marine Constructions – Laivanrakennuksen tulevaisuus

Rauma Marine Constructions ja Seymour Consulting järjestivät suomalaista laivanrakennuksen tulevaisuutta visioivan hackathonin 1.2.2018.

Raumalla järjestettyyn tilaisuuteen ja sen suunnitteluun osallistui laivanrakennusalan ammattilaisten lisäksi paikallisia yhteistyökumppaneita kuudesta eri organisaatiosta, sekä laivanrakennukseen tulevaisuudessa työllistyviä insinööri- ja diplomi-insinööriopiskelijoita seitsemästä eri oppilaitoksesta. Tapahtuman tavoitteena oli vahvistaa RMC:n työnantajamielikuvaa, kehittää uudenlaista yhdessätekemisen kulttuuria ja visioida toimialan tulevaisuutta ja työnteon tapoja.
Hackathonissa pohdittiin keskeisten megatrendien vaikutusta laivanrakennusteollisuuteen ja ideoitiin konkreettisia ratkaisuja, joilla laivanrakennusyhtiöt voisivat vastata tulevaisuuden haasteisiin. Hackathonissa kehitettiin mm. oppilaitosyhteistyötä, VR-teknologian hyödyntämistä laivanrakennuksessa ja laivanrakennukseen osallistuvien yritysten verkoston yhteistä projektinhallinta- ja viestintäjärjestelmää.

"Seymourin kanssa työskentely on ollut kokonaisuudessaan erittäin positiivinen kokemus. Yhteistyö on toiminut tosi hyvin, Seymourin henkilöstö on asiantuntevia, idearikkaita ja aikaansaavia. Teemme erittäin mielellämme Seymourin kanssa yhteistyötä myös tulevaisuudessa ja suosittelemme heitä muillekin yrityksille vastaaviin projekteihin."
Ainomaija Kylänpää
Rauma Marine Constructions Oy

Ihmiset

Pekka Enroth

Käytännemuotoilija, perustajajäsen
pekka@seymour.fi
0503520060

Pekka on Elävä Tiimityö Ry:n perustaja, jonka ehtymätön kiinnostus johtamiseen on jo varhain ajanut pohtimaan yritysstrategioita, organisaatioita ja työnteon tapoja sekä niihin liitettyjä merkityksiä. Pekan nimi löytyy myös hyvin suurella todennäköisyydellä Seymourin blogiteksteistä.

Kovat faktat: KTM, johtaminen, viestintä ja markkinointi

Laura Karjula

Käytännemuotoilija, perustajajäsen
laura@seymour.fi
0407226814

Lauran taustalta löytyy esimiestyötä, softaa ja asiakkaita, mutta kaikkein kiinnostavinta on kuitenkin ihmisten väliseen toimintaan vaikuttavien ilmiöiden ymmärtäminen.

Kovat faktat: KTM, johtaminen, viestintä ja organisaatiopsykologia

Heidi Korhonen

Käytännemuotoilija, perustajajäsen
heidi@seymour.fi
0503727385

Heidi on työpajamenetelmien ammattilainen, jonka hyppysissä ideat ja ajatukset muotoutuvat käytännön tekemiseksi. Pitkän linjan partioilaisena Heidi on aina valmis sekä käytännepohdintoihin että metsäretkelle.

Kovat faktat: KTM, johtaminen ja viestintä

Matti Koivisto

Käytännemuotoilija
matti@seymour.fi
0407364374

Matti on diippien käytännekelojen mies, jonka yöpöydältä löytyy bestseller-romaanien sijaan akateemista mättöä. Matilta saat perusteellisen ja polveilevan vastauksen kysymykseen kuin kysymykseen, erityisesti musiikkiasioissa.

Kovat faktat: Soon-to-be KTM, johtaminen, viestintä ja creative sustainability

Blogi

Prosessi onnistuneeseen organisaatiomuutokseen

Olen päässyt seuraamaan sivusta ja ollut mukana useissa organisaatiomuutoksissa. Välillä on menty metsään ja välillä taas on tehty ihan timanttista työtä. Näin taaksepäin katsoen tärkeitä edellytyksiä muutokselle ovat johdon ja prosessin tilaajan tuki, kärsivällisyys (aika ja raha), realistiset odotukset, rehellisyys ja yrityksen kulttuurin huomioiminen. Muutosprosessien rautalankamallejakin olen nähnyt lukuisia. Olen alkanut pikkuhiljaa miettimään, ettei kenties …

Mikä fasilitaattoreissa ärsyttää?

Kaveri laittoi Whatsappissa kuvan, jossa Agile-piireistä tutut tikku-ukot seikkailivat fläppipaperilla. Tikku-ukkojen seassa vilisi sanoja kuten tiimi ja luottamus. Kaikille ukoille oli piirretty hymyilevät naamat. Sateenkaari, pari pilveä ja kukkastakin kuvasta löytyi. Saatetekstinä viestissä luki, ”Tää fasilitaattoreissa ärsyttää.” Ja ihan totta. Olen kuullut, että Postit-laputkin ärsyttävät. Ja ”ne faking leikit”. Skimmasin pari päivää sitten Hesarista jutun, …

Itseohjautuva Sysart

Seymourin neljännessä podcastissa puhuttiin itseohjautuvuudesta, avoimuudesta ja luottamuksesta Sysartin tapaan. Sysart on neljänkymmenen hengen ohjelmistotalo, joka on viime aikoina noussut otsikoihin muun muassa avoimen palkkamallinsa ansiosta. Palkkamallia ei kuitenkaan olisi, ellei Sysartia vuonna 2014 olisi ennakkoluulottomasti ryhdytty kehittämään kohti itseohjautuvuutta. Mukana keskustelemassa olivat allekirjoittaneen lisäksi Seymourin Laura Karjula ja Sysartin perustaja sekä toimitusjohtaja Petri Mäenpää. …